Naar inhoud

Privacy Beleid

Privacybeleid - Mykozo
Versie 1.0 - Laatste update: 07-02-2024

Welkom bij het privacybeleid van Mykozo. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en willen je informeren over hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens wanneer je onze website www.mykozo.nl gebruikt. Lees dit beleid zorgvuldig door, zodat je begrijpt welke informatie we verzamelen, waarom we dat doen en hoe we deze gebruiken om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van www.mykozo.nl. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door onze website te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Datum laatste update: 07-02-2024

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten: Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten, vragen we om persoonlijke informatie. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te leveren en worden opgeslagen op onze beveiligde servers of die van derden. Deze informatie wordt niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens die we mogelijk van je hebben.
Communicatie: Berichten die je naar ons stuurt via e-mail of andere kanalen kunnen worden opgeslagen. We kunnen je soms vragen om relevante persoonlijke informatie om je verzoeken te verwerken. Deze informatie wordt opgeslagen op onze beveiligde servers of die van derden.
Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de site te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van derden. We gebruiken deze informatie om de website-activiteit te volgen, rapporten te genereren en diensten aan te bieden die verband houden met de website en internetgebruik.

Gebruik en delen van gegevens
Wij gebruiken de verzamelde informatie alleen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we voorafgaande toestemming van jou hebben verkregen. Informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve met de webapplicaties die we gebruiken voor onze online winkel. Denk hierbij aan het beoordelingssysteem van WebwinkelKeur. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel van de betreffende applicatie en wordt niet gedeeld met andere partijen. Intern kan informatie in sommige gevallen worden gedeeld, maar medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen.

Wijzigingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik en de functies van onze website. Aanpassingen aan de site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om dit beleid regelmatig te lezen.

Keuzes met betrekking tot persoonlijke informatie
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid om de persoonlijke informatie die ze ons hebben verstrekt te bekijken, te wijzigen of te verwijderen.
Aanmelden/afmelden voor de nieuwsbriefdienst: Onderaan elke mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens te wijzigen of je af te melden.
Bericht wijzigen/afmelden: Als je je gegevens wilt wijzigen of jezelf uit onze bestanden wilt verwijderen, neem dan contact met ons op. Zie de contactgegevens hieronder.
Uitschakelen van cookies: De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Sommige functies en services op onze en andere websites werken mogelijk niet correct als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Vragen en feedback
We beoordelen regelmatig onze naleving van dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Inhoud van de Website:
Al het materiaal, met inbegrip van afbeeldingen, details, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto’s, videoclips, tekst, software, graphics, scripts, logo’s en ander materiaal dat deel uitmaakt van deze Website (gezamenlijk de ‘Inhoud’) is exclusief (direct of indirect) eigendom van MYKO E-COMMERCE en/of leveranciers van informatie aan MYKO E-COMMERCE. De Inhoud valt onder de bescherming van auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, imago-uitingen en andere rechten van intellectuele of andere eigendom van MYKO E-COMMERCE. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden worden verleend, zijn aan MYKO E-COMMERCE voorbehouden.

Gebruik van de Website en beperkingen
U mag deze Website en de Inhoud ervan alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud ervan is streng verboden, met inbegrip van, zonder enige beperking, het wijzigen, verwijderen, wissen, verzenden, publiceren, distribueren, proxy-caching, uploaden, posten, herdistribueren, opnieuw in licentie geven, verkopen, dupliceren, opnieuw publiceren of op enige andere wijze verspreiden ervan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MYKO E-COMMERCE of de eigenaar. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken of logo’s van MYKO E-COMMERCE op te nemen, of metatags of andere verborgen tekst gebruiken. U mag geen koppeling naar de Website maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van spiders, robots en vergelijkbare hulpprogramma’s is verboden, tenzij expliciet toegestaan door MYKO E-COMMERCE. U garandeert en verklaart dat u de rechthebbende bent van de door u geposte of ingezonden Inhoud en dat het gebruik van de Inhoud door MYKO E-COMMERCE geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Inzendingen van derden zijn niet langer vertrouwelijk, ongeacht of deze nu wel of niet worden geselecteerd voor gebruik, en worden eigendom van MYKO E-COMMERCE. U erkent en stemt ermee in dat elk bedrijf of iedere entiteit die een product of een dienst verkoopt op de Website, is onderworpen aan zijn eigen afzonderlijke overeenkomst met u.

Online gedrag
U gaat ermee akkoord de Website alleen voor wettige doeleinden te zullen gebruiken. Het is u verboden onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, godslasterlijk, haatdragend materiaal, of ander materiaal dat tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden, naar of via de Website te verzenden of hierop te plaatsen. Wij kunnen elke vorm van inhoud of elektronische communicatie vrijgeven (waaronder uw profiel, e-mailadres en andere informatie) indien (1) dit nodig is om te voldoen aan de wet, regelgeving, of overheidsverzoek; (2) als de bekendmaking noodzakelijk of toepasselijk is om de Site te beheren; (3) om de rechten van MYKO E-COMMERCE, partners van MYKO E-COMMERCE, of u te beschermen.

Nauwkeurigheid van de informatie
MYKO E-COMMERCE spant zich naar redelijkheid in nauwkeurige en actuele informatie te bieden, maar wij garanderen niet dat de informatie op deze Website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel en foutvrij is, noch dat de Website virusvrij is. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor fouten of omissies op deze Website. Hoewel wij te allen tijde zonder kennisgeving aan u de Inhoud mogen aanpassen, de Website mogen verbeteren en fouten en omissies mogen herstellen, zijn wij daartoe niet verplicht. Wij zullen proberen de informatie tijdig bij te werken maar zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden. Alle gebruik dat u van de op deze Website aangeboden informatie maakt, is geheel voor uw eigen risico en MYKO E-COMMERCE is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, winstderving of andere schade die uit uw gebruik van deze Website voortvloeit.

Koppelingen naar websites van derden
Koppelingen op deze Website kunnen naar services en websites leiden die niet door MYKO E-COMMERCE worden beheerd of geëxploiteerd. Wij bieden die koppelingen aan voor uw gemak en ter informatie. Een koppeling houdt geen goedkeuring in van de betreffende website of service. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor andere websites of services. Alle gebruik dat u maakt van een website of service waarmee u via een koppeling vanaf deze Website toegang toe krijgt, is geheel voor uw eigen risico.

Afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid
DEZE WEBSITE EN DE INHOUD ERVAN WORDEN DOOR MYKO E-COMMERCE ALS ZODANIG ('AS IS') EN NAAR BESCHIKBAARHEID ('AS AVAILABLE') AANGEBODEN, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE DAN WEL STILZWIJGENDE BELOFTE OF GARANTIE. MYKO E-COMMERCE WIJST UITDRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT HANDELSKWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHTEN EN HET NIET INBREUK MAKEN OP ENIGERLEI RECHT. IN GEEN GEVAL IS MYKO E-COMMERCE JEGENS ENIGE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR VERGOEDING VAN DIRECTE, INDIRECTE, AANVULLENDE, INCIDENTELE, FEITELIJKE OF BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, WINST- OF INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND STAAND MET DEZE WEBSITE, WEBSITES OF SERVICES WAARMEE U VANAF DEZE WEBSITE EEN KOPPELING MAAKT OF VOOR HET KOPIËREN, WEERGEVEN OF GEBRUIKEN ERVAN, ONGEACHT DE JURIDISCHE GRONDSLAG VAN DE VORDERING, ZELFS ALS MYKO E-COMMERCE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT FOUTEN, OMISSIES, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN HET FUNCTIONEREN VAN DE DIENST, ONGEACHT DE REDEN ERVAN. MYKO E-COMMERCE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE IN VERBAND STAAT MET WEBSITES VAN DERDEN, OF DE INHOUD DAARVAN, WAARTOE U VIA KOPPELINGEN OP DEZE WEBSITE TOEGANG VERKRIJGT, NOCH VOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF UW GEBRUIK VAN APPARATUUR OF SOFTWARE IN VERBAND MET DEZE WEBSITE.

De wetgeving staat geen beperking van stilzwijgende garanties toe of uitsluiting of beperking van bepaalde soorten schadevergoeding. Als dergelijke wetgeving op u van toepassing is, kunnen sommige van de bovenstaande afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen, of allemaal, niet op u van toepassing zijn, maar onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot het wettelijke maximum.

Vrijwaring
U gaat ermee akkoord MYKO E-COMMERCE te vrijwaren tegen vorderingen, gerechtelijke procedures, eisen, verlies of schade (met inbegrip van honoraria en onkosten van advocaten) van derden die voortkomen uit of in verband staan met inbreuk op deze Algemene Voorwaarden door u of die voortkomen uit of in verband staan met uw gebruik van de Website of inbreuk door u op rechten van derden.

Verhaal wegens inbreuk
MYKO E-COMMERCE behoudt zich alle rechtsmiddelen voor in verband met inbreuk op deze Algemene Voorwaarden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht toegang vanaf een bepaald IP-adres te blokkeren.

Feedback en andere suggesties
Alle feedback, ideeën en andere suggesties die u via deze Website doorgeeft, zullen als niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom worden beschouwd en mogen door MYKO E-COMMERCE voor ongeacht welk doel openbaar worden gemaakt of gebruikt zonder enige verplichting tot vergoeding aan u. Alle persoonsgegevens die aan MYKO E-COMMERCE worden verstrekt, zullen in overeenstemming met ons Privacybeleid worden behandeld.

Toepasselijk recht
Deze Website en de inhoud ervan worden uitsluitend getoond met het doel de beschikbare services van MYKO E-COMMERCE te promoten. Deze Website wordt beheerd en geëxploiteerd door MYKO E-COMMERCE vanuit haar kantoor in Zwitserland. U bent ervoor verantwoordelijk de wetten van het rechtsgebied van waaruit u toegang tot deze Website hebt na te leven, en u gaat ermee akkoord dat u geen toegang tot de informatie op deze Website zult verkrijgen of die informatie gebruiken met schending van die wetten. Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van deze Website zijn onderworpen aan het materieel recht van Zwitserland, met uitsluiting van de Zwitserse collisieregels en internationale verdragen, in het bijzonder het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 (ook wel het Weens Koopverdrag). Het niet afdwingen door ons van enig recht onder deze Algemene Voorwaarden betekent niet dat wij afstand doen van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden.

Beslechting van geschillen
Met inachtneming van het volgende artikel, zal elke claim of controverse met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot deze Website worden opgelost door arbitrage. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht mag geen geval van arbitrage middels een collectieve arbitrageprocedure of anderszins worden gevoegd bij een ander geval waarbij een partij betrokken is die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen.

Alleen de Verenigde Staten: vorderingen of geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden of deze Website (met uitzondering van door MYKO E-COMMERCE verzochte rechterlijke verboden) in de Verenigde Staten, worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de op dat moment geldende regels van de American Arbitration Association. De plaats van arbitrage is Dallas, Texas. De uitspraak van de arbiter is bindend voor de partijen. Voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht mag geen geval van arbitrage middels een collectieve arbitrageprocedure of anderszins worden gevoegd bij een ander geval waarbij een partij betrokken is die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen.

Diversen
Indien te eniger tijd wordt vastgesteld dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, heeft dat geen gevolgen voor de rest van deze Algemene Voorwaarden. Ongeacht wetgeving in strijd met het navolgende moeten (rechts)vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze Website of deze Algemene Voorwaarden worden ingediend binnen een (1) jaar na het ontstaan van de (rechts)vordering, of deze zijn voor altijd uitgesloten. De paragraaftitels in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld voor uw gemak.

Contactpersoon
Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de Website, kunt u deze sturen naar info@mykozo.nl.

Details voor eigendom van Website
E-mail: info@mykozo.nl
Handelsnaam:
MYKO E-Commerce

Vegelinsoord 106
3079KN Rotterdam